Adiuwanty – Slippa preparat zwilżajacy

Slippa – preparat zwilżający
Slippa preparat zwilżający 250ml, 1L
Preparat zwilżający przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.Preparat  SLIPPA jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest konieczny lub wymagany i wynika z zapisów zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania środków ochrony roślin.

Zawiera tlenek polialkilenowy modyfikowany heptametylotrisiloksanem

SPOSÓB DZIAŁANIA
Preparat SLIPPA powoduje lepsze pokrycie opryskanych powierzchni a dzięki
zdolnościom rozprzestrzeniania umożliwia dotarcie cieczy roboczej w
miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne
strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami, itp.

DAWKOWANIE
Dawka preparatu jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu:

Rodzaje upraw Stosowana dawka cieczy roboczej
(l/ha)
Zalecana dawka preparatu SLIPPA
Uprawy polowe* 100-400 0,05%
(50-200 ml/ha)
Uprawy sadownicze i warzywne oraz uprawy pod osłonami** powyżej 400 200 ml/ha
* stosowanie opryskiwaczami z belką polową
** stosowanie opryskiwaczami sadowniczymi (wentylatorowymi) i specjalistycznymi z dodatkowym nadmuchem powietrza
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przygotować
określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle
według zapisów zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
Do
zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz
z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu SLIPPA zgodnie
z zaleceniami zawartymi w części DAWKOWANIE.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
Całość dokładnie wymieszać.
UWAGI:
Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którym stosuje się preparat SLIPPA.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU
Nie spożywać posiłków oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać par rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgną porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
W
przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza – jeśli to możliwe, należy pokazać etykietę.
Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
Informacje producenta:  www.sumiagro.pl/slippa

POLECAMY: www.sadownictwo.co/SLIPPA 250ml, 1L

 

Informujemy, że publikowane na
niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W
celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i
ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony
roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i
informacje dotyczące produktu.