Nawożenie nowych nasadzeń sadowniczych z wykorzystaniem nawozów Basacote Plus firmy COMPO

Zakładanie sadu wymaga bardzo dobrego przygotowania stanowiska. W zakres prac wchodzi usunięcie chwastów trwałych, w razie potrzeby wapnowanie lub w wyjątkowych sytuacjach zakwaszenie gleby, a także uzupełnienie w niej składników pokarmowych.

Przygotowanie stanowiska

Zabiegi mające na celu przygotowanie stanowiska pod nowy sad powinny być rozpoczęte odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem wysadzenia drzew. Konieczna jest analiza gleby, na podstawie której uzupełnia się składniki pokarmowe, doprowadza ją do odpowiedniego odczynu i co jest równie ważne, uzupełnia w niej zawartość materii organicznej. Trudności w dostępie do nawozów naturalnych, które są jednym z najlepszych źródeł uzupełnienia masy organicznej i składników pokarmowych dla roślin, w tym mikroelementów, zmusiły sadowników do stosowania nawozów zielonych. Wszystkie te zabiegi wymagają czasu.

Okres po posadzeniu

To pierwsze lata są bardzo ważne dla wzrostu młodych drzew. Drzewka po wykopaniu ze szkółki mają ograniczony system korzeniowy. W pierwszym okresie musi dojść do ich ukorzenienia się, a dopiero w następnej kolejności system korzeniowy rozrasta się. Dlatego tak ważne jest, aby w bezpośrednim zasięgu korzeni młodych drzewek znajdowały podstawowe niezbędne składniki pokarmowe oraz woda. To właśnie okres wzrostu w pierwszym i drugim roku ma bezpośredni wpływ na wzrost wegetatywny i plonowanie w kolejnych latach. Niektóre składniki pokarmowe mogą uwalniać się zbyt szybko, inne mogą wystąpić w nadmiarze. Rozwiązaniem jest stosowanie nawozów o spowolnionym okresie uwalniania składników. Taki sposób zapewnia równomierny dostęp składników pokarmowych bez ryzyka uszkodzenia systemu korzeniowego, na przykład w wyniku okresowego zasolenia. Optymalny dostęp składników pokarmowych, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, jest bardzo istotny, ponieważ system korzeniowy jest słabo rozwinięty.

Doświadczenia

W sadzie Jarosława Nowaka w Rokietnicy koło Poznania w 2015 r. założono doświadczenie, w którym badano wpływ nawożenia przed założeniem sadu z wykorzystaniem nawozów Basacote® Plus 6M. Doświadczenie założono na kwaterze, na której do 2012 r. rósł sad brzoskwiniowy. Jesienią usunięto stare drzewa i przez kolejne dwa lata uprawiano rośliny na nawóz zielony. Przed posadzeniem drzew została wykonana analiza gleby. Pobrano próby z warstwy ornej i podornej. Wiosną uzupełniono brakujące składniki pokarmowe. W maju 2015 r. posadzono drzewka odmiany Szampion Reno2® uszlachetniane na podkładce karłowej ‘M.9’. Do czasu sadzenia drzewka były przechowywane w chłodni. Po posadzeniu zostały dokładnie podlane, a następnie w kwaterze w ciągu kilku dni założono instalację nawadniającą.

Zastosowano dwie kombinacje: kontrolną bez stosowania dodatkowego nawożenia oraz z nawozem Basocote® Plus 6M w dawce 50 g pod każde drzewko (uprzednio mieszając z glebą, którą przysypano korzenie). W międzyrzędziach i w rzędzie drzew przez cały okres wegetacji utrzymywano ugór mechaniczny. Rok 2015 był wyjątkowo ciepły z sumą opadów w okresie wegetacji poniżej 250 mm i średnią temperaturą wyższą o 1°C od średniej wieloletniej.


 

Jesienią 2015 r. oceniano wzrost wegetatywny drzew. Zastosowanie przed sadzeniem nawozu
Basacote® Plus 6M w dawce 50 g/drzewko
miało istotny wpływ na przyrost średnicy pnia, liczbę oraz sumę przyrostów pędów (rys. 1–3).

Po wykopaniu drzewek okazało się, że ich system korzeniowy penetrował granule nawozu  i był zauważanie lepiej rozwinięty w porównaniu z kombinacją kontrolną. Zastosowanie nawozu otoczkowanego było szczególnie widoczne w okresie jesiennym, kiedy rośliny charakteryzowały się lepszym rozwojem części nadziemnej .
Nawozy z serii Basacote Plus można zakupić na naszej stronie:

www.sadownictwo.co/BASACOTE PLUS Compo


Opracowano na podstawie: artykuł reklamowy z Informatora sadowniczego nr 1/2017,
autor: K. Rutkowski, rys. 1-3 z ww. publikacji, materiały informacyjne ze strony producenta firmy Compo,  zdjęcia własne.