Program Ochrony Roślin Sadowniczych – o nowościach z Plantpressu

 

Program Ochrony Roślin sadowniczych
– zapraszamy do nabycia na naszej stronie

Kilka razy w roku dzwonią do
naszego wydawnictwa osoby które jak się okazuje w trakcie rozmowy,
reprezentują różne firmy zajmujące się kontrolą, a czasami nawet
certyfikacją gospodarstw. Pytania dotyczą różnic, jakich osoby te
dopatrują się w zapisach „Ewidencji zabiegów…” sprawdzanych gospodarstw,
a treściami etykiet środków ochrony roślin znajdujących się aktualnie
(w dniu rozmowy) na stronie internetowej resortu. W efekcie wyjaśnień
okazuje się, że jako trzecie źródło porównania wykorzystują „Programy
Ochrony Roślin…”. Specjalnie nie napisałam „aktualne”. Rozmówcy moi
powołują się bowiem na anachroniczne wydania…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takie rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że jest sens
podawania sadownikom – użytkownikom aktualnych „Programów…” różnic
pomiędzy zeszłorocznym a aktualnym wydaniem zaleceń ochrony roślin
sadowniczych, włącznie z takimi danymi, którym ze środków w różnych
terminach bieżącego roku wygasną rejestracje bądź upłyną terminy
dopuszczenia do sprzedaży lub do stosowania. Wykorzystują to bowiem w
praktyce, co stanowi ich merytoryczną przewagę nad kontrolerami.

Ważna data
W przypadku podważania zapisów znajdujących się w „Ewidencjach zabiegów
ochrony roślin”, prowadzonych w gospodarstwie sadowniczym, warto odwołać
się do strony internetowej MRiRW. W „Rejestrze środków ochrony roślin…”
podawane są dokładne daty: ● terminu ważności zezwolenia (wydanego
przez MRiRW) dla danego środka; ● okresu na zużycie istniejących zapasów
środka ochrony roślin (ś.o.r.) dla sprzedaży i dystrybucji; ● okresu na
zużycie istniejących zapasów ś.o.r. dla unieszkodliwiania,
przechowywania i stosowania.

Przykładowo daty jednego z zoocydów,
zawierającego abamektynę (wykorzystywaną m.in. w sadownictwie do
zwalczania miodówek gruszowych) są odpowiednio następujące: 31.12.2013
r.; 30.06.2014 r.; 1.07.2015 r. Czyli zezwolenie wygasło w 2013 r.,
środek znajdował się na półkach sklepowych i można go było kupić do
czerwca 2014 r., ale zapasy produktu znajdujące się w magazynie ś.o.r.
gospodarstwa sadowniczego można wykorzystać jeszcze zgodnie z prawem do
lipca 2015 r. Warto więc i zachęcam do tego, aby teraz, przed sezonem
ochrony skontrolować zasoby magazynów ś.o.r. i na opakowaniach tych
produktów wypisać wyraźnie datę, do której środek może być stosowany. Po
te, o najkrótszym terminie przydatności, sięgać należy w pierwszej
kolejności! Dodatkowo w rubryce „Uwagi” „Ewidencji…” warto wpisać tę
graniczną datę na stosowanie. Przykro o tym informować, ale taka dalece
posunięta asekuracja opłaca się sadownikom. Często bowiem informują
mnie, że nawet inspektorzy korzystają wyłącznie z aktualnej strony
MRiRW. Wśród treści tam się znajdujących nie ma już etykiet, którym w
2013 r. wygasło zezwolenie, a mogą być jeszcze stosowane. Daty te
podajemy również w naszym „Programie…”, przy charakterystyce danego
ś.o.r. w tabelach „Alfabetyczne spisy…”, a także w „Uwagach” do
szczegółowych zaleceń ochrony danego rodzaju rośliny.

Nie można stosować
W sezonie 2015 nie można stosować w ochronie roślin sadowniczych
fungicydów: Ardent 500 SC (zawierał krezoksym metylowy), Capitan 400 EC
(flusilazol), Ventop 350 (ditianon) oraz zoocydu SpinTor 240 SC
(spinosad).

Nowo zarejestrowane
W tym
akapicie (tabela 1) uwzględniam środki, których próżno szukać w wykazach
zaleceń na poprzedni sezon. Zostały one bowiem zarejestrowane do
pierwszej dekady grudnia 2014 r. (po ukazaniu się drukiem „PORS 2014”). W
rubryce „zakres rejestracji” podaję zalecenia dotyczące możliwości
użycia środków przeciwko określonym patogenom, jednakże już w
tradycyjnym wydaniu (papierowym) powinni Państwo sprawdzić, które
rejestracje obejmują stosowanie w uprawach małoobszarowych na
odpowiedzialność użytkownika.

„Na odpowiedzialność użytkownika” –
jest to sformułowanie, które zastanawia sadowników pod względem
zgodności z prawem. Informuję, że te zalecenia są zgodne z prawem,
dopuszczone decyzją ministra rolnictwa, ale odpowiedzialność za ogólnie
pojęty efekt użycia ponosi wyłącznie sadownik. Producenci bądź
dystrybutorzy ś.o.r. są zwolnieni z odpowiedzialności za: brak
oczekiwanej skuteczności zabiegu, nadmierne pozostałości s.a. w plonach,
fitotoksyczność. Reklamacja do nich zgłoszona po prostu nie będzie
uwzględniona.


Zawężone/rozszerzone rejestracje
Kilku środkom
znanym i używanym przez polskich sadowników zmieniły się zakresy
rejestracji. Wiele rozszerzono w oparciu o „Stosowanie środka ochrony
roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych”, a odpowiedzialność
za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego zgodnie z tymi zaleceniami w uprawach małoobszarowych ponosi
wyłącznie jego użytkownik (patrz wyjaśnienie powyżej), ale kilku
ograniczono możliwości wykorzystania.

Wskazuję w tabeli 2, o
których to fungicydach, zoocydach i regulatorach wzrostu mowa.
Pedagogicznie odsyłam jednak, w celu zapoznania się z obecną
rejestracją, do „Programu…” oraz etykiet, których lektura jest
obowiązkowa przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy roboczej i
wykonaniem zabiegu oraz podjęciem decyzji, co zrobić z niezużytym
roztworem cieczy roboczej i cieczą po myciu opryskiwacza.


*W
przypadku obu środków rozszerzenie rejestracji dotarło do naszego
wydawnictwa już po zesłaniu „Programu…” do druku. Na zasadzie
zastosowania w uprawach małoobszarowych, za które odpowiedzialność
ponosi użytkownik środka, oba zoocydy mogą być użyte raz w sezonie do
ochrony porzeczek czarnej i czerwonej przed zwójkami liściowymi od
początku fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowe łuski do
końca fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51–87), w dawce 0,17
kg/ha; oraz do ochrony winorośli (do 3 razy w sezonie) przed zwójką
kwasigroneczką, zwójką krzyżóweczką (gronóweczką) od fazy 3 liści
właściwych do końca fazy gdy jagody są dojrzałe do zbioru (BBCH 13–89), w
dawce 0,125 kg/ha.

Podwójne rejestracje
W
spisach alfabetycznych fungicydów i zoocydów „Programu…” dostrzec można
dwa, znajdujące się w sąsiedztwie opisy środków o tej samej nazwie. Nie
jest to błąd. W efekcie szczegółowego porównania tych zapisów można
zauważyć wyraźne różnice w zaleceniach. W przypadku takich „podwójnych
rejestracji” – oba środki, ale z różnymi numerami rejestracyjnymi
znajdują się w obrocie (sprzedaży i stosowaniu), przy czym najczęściej
data dopuszczenia do stosowania jednego z nich upłynie w bieżącym
sezonie (podaję ją charakteryzując środek). W przypadku, gdy środek może
być stosowany jeszcze w 2016 r. tej daty nie podałam. Uczynię to
przygotowując „Program…” na przyszły sezon.

Najczęściej środki z
„podwójnymi rejestracjami” różnią się także zakresem dozwolonych
zastosowań. Warto zatem porównać w „Programie…” charakterystyki środków
(tab. 3) znajdujących się w handlu, ale mających różne numery
rejestracyjne. I wybrać ten z szerszym zaleceniem uwzględniając zapisy w
„Ewidencji…”.


 
Praktyczne informacje
W
obecnym „Programie…” opublikowaliśmy także informacje dotyczące zasad
mieszania ze sobą środków ochrony roślin oraz tabelę, w której
uwzględniliśmy wyniki badań prowadzonych przez różne placówki, a
wskazujących na możliwość sporządzania mieszanin zbiornikowych ś.o.r.
Podkreślam, są to tylko wskazówki. Każda bowiem mieszanina musi być
wcześniej sprawdzona po względem zgodności fizycznej. Odpowiedzialność
za efekt działania wobec aparatury oraz na uprawach ponosi stosujący
taką mieszaninę.

Ze względu na wprowadzenie przez Federację
Rosyjską embarga na żywność pochodzenia roślinnego wyprodukowaną w Unii
Europejskiej, opublikowaliśmy w naszym „Programie…” także tabelę
uwzględniającą najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP = MRL)
s.a. ś.o.r. w jabłkach, obowiązujące na rynkach zbytu potencjalnych
nowych konsumentów wyprodukowanych w Polsce owoców.

(Artykuł ze strony: ogrodinfo.pl, autor: Katarzyna Kupczak (Plantpress))